جوانان و بصیرت

گرسنگی مردم بیچاره و توجه نکردن دولت و حکومت پهلوی
اغفال جوانان توسط ساواک
نیاز به جوانان صالح
بازگشت به آغوش اسلام برای زدودن استعمار
وحدت و همدلی
وظیفه جوانان در حفظ نهضت
حفظ محتوای جمهوری اسلامی
جلوگیری از اغفال جوانان
اغفال جوانان توسط منافقین
رمز پیروزی در اتحاد گروه های دانشجویی
هوشیاری مقابل فداییان خلق
تلاش ابرقدرتها برای به فساد کشاندن کشور
تحصیل همراه تهذیب
تحصیل با غایت صحیح
هدایت جوانان گول خورده
نصیحت به جوانان گول خورده
هوشیاری نسبت به مسلمان ها
تفسیرهای جاهلانه به اسم اسلام
بررسی فعالیت منافقین با تفکر و تعقل
دعوت جوانان منحرف به تفکر
حافظان استقلال کشور
ارشاد جوانان و نوباوگان
قیام در مقابل انحرافات
دعوت به تفکر
نصیحت مشفقانه
ارتباط با علمای متعهد