بسیج

مبارزه با کفر و شرک
اجتماع مستضعفین علیه دیکتاتورها
بسیج مردم علیه فرعون
بسیج مردم علیه غارتگران
اجتماع مستضعفین علیه مستکبرین
غلبه قدرت ایمان
بسیج مردم توسط ائمه
اسلام، منشا بسیج مردم
سعی در تعلیم جوانان
بسیج،موهبت الهی
سابقه تاریخی بسیج
بسیج؛ تنها راه جلوگیری از نفوذ در حوزه و دانشگاه