بسیج قبل از انقلاب

قیام مردم در برابر رژیم شاه
امادگی تجمع مردم با فرمان فقیه
هوشیاری مردم در برابر دشمنان
تشکیل اجتماعات مردمی
مبارزه با صهیونیستها
لزوم سازماندهی قیام
وحدت جناح ها در قیام
اتحاد،تکلیف الهی
شکست در برابر ملت
شکست دیکتاتور به دست ملت
ایستادگی ملت در مقابل توپ و تانک
تحصیل پیروزی با همت زنان و مردان
پیوستن مردم به یکدیگر
17 شهریور،تکرار تاریخ عاشورا
وحدت،ثمره قیام
15 خرداد،مبدا بیداری مردم
قیام به حکم مجتهد
به هم پیوستن ارتش و ملت
ایستادگی مردم با نثار خون