بسیج پس از انقلاب

بسیج،قدرت خدا
فرمان بسیج برای سرکوب اشرار
فرمان بسیج برای پاکسازی کردستان
ارتش بیست میلیونی
بسیج،الگوی مستضعفین
بسیج عمومی،مدافع اسلام
بسیج،لبیک گوی خدا
بسیج الهی،حافظ کشور
ضرورت تقویت بسیج
تشکیل بسیج از برکات انقلاب