بسیج و جنگ تحمیلی

بسیج ملت در دفاع از شهرها
نقش بسیج در دفاع از مرزها
ایمان و شهادت طلبی در جنگ
فراگیری فنون جنگی
نبرد ملت برای سقوط صدام
در جنگ عدد مطرح نیست قدرت فکری انسان مطرح است
تقدیر از حضور و فداکاری ملت
ایستادگی نیروهای مردمی
بسیج پشتوانه انقلاب اسلامی
لزوم پیشبرد جنگ توسط مردم و نهادها
افزایش فعالیت در جهاد سازندگی
تقدیر از ملت و قوای مسلح در جنگ
بسیج و حمایت از جبهه ها
هنر آفرینان مدرسه عشق و شهادت
دفاع از اسلام در برابر توطئه ها