اردن

عدم پذیرش ملک حسین
حسین اردنی و انتحار جنگی
همسویی با عراق در جنگ
یکسانی سرنوشت شاه و ملک حسین
نصیحت به حسین اردنی
به رسمیت شناختن اسرائیل
هم آخوری با اسرائیل
دلال دوره گرد