افغانستان

لزوم رابطه با ملتها
روابط دوستانه
دخالت شوروی
حل مساله افغانستان
فشار کمونیستها به مردم افغانستان
توجه به عبرت گیری از ایران
گرفتاری افغانستان
کودتا
در قبضه قدرتها
محکومیت اشغالگران
مبارزه با تجاوزگران
محکومیت اشغال
اشتباه شوروی
شکست شوروی
لزوم اطلاع از اوضاع افغانستان
کشور نظامی الهی
پشیمانی شوروی
سکوت در برابر شوروی
فساد شوروی
هجوم ناجوانمردانه
فاجعه توسط شوروی
تنگ کردن مجال بر شوروی
عدم احتیاج به ولایت کرملین