پاکستان

قیام بر ضد امریکا
دعوت به قیام ارتش
عارف حسینی، یار وفادار اسلام
همراهی ایران