لیبی

کمک به انقلاب
تکذیب دریافت کمک
مذاکره با امام
لزوم رسیدگی قذافی به سرنوشت امام موسی صدر
قذافی و تقاضای دیدار با امام
لزوم خنثی سازی تفرقه افکنان
حفظ موضع برادرانه