حوزه و دانشگاه

دفاع علما از احکام و مسلمه اسلام
هدف مراجع پشتیبانی از دین اسلام، قرآن و مسلمین
معرفی اسلام به وسیله ی علما
بسیج شخصیت های جهانی برای رهایی ملت ایران به وسیله دانشمندان و دانشجویان
روحانیت را از دست بدهیم، شکست می‌خوریم
دانشگاهی و روحانی، منشا صلاح و رستگاری جامعه
بیداری مردم جهت شکل گیری ارکان نظام به وسیله حوزه و دانشگاه
لزوم به هم پیوستگی حوزه و دانشگاه
افاضل و دانشمندان، سر رشته دار فضیلت کشور
اهمیت کار معلمی و استادی
علما، حافظان اسلام
روحانیون، عاملین اصلی حیات اسلام
نقش اساتید در اصلاح جامعه
وظیفه اساتید تربیت معنوی در کنار تعلیم
آموزش تقوا همراه آموزش علم
لزوم انتقال شایسته دانش به دانشجویان
نقش اساتید در تحول دانشگاه
معرفی قرآن در تمامی ابعاد به دست علما و دانشمندان
ارائه برنامه ها و طرح های صحیح اقتصادی به وسیله علما به نفع محرومین