دانش آموزان

پیروی دانش آموزان و دانشجویان از احکام اسلام
همراهی دانشجویان و دانش آموزان با قیام مردم
بیداری و دفاع از حقوق خود
رمز پیروزی در اتحاد گروه های دانشجویی
تداوم انقلاب با حفظ وحدت در میان دانشجویان و دانش آموزان
دانشجویان ادامه دهنده نهضت و ادامه دهنده راه انبیا الهی
شناسایی عوامل فساد به وسیله دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی
نقش وحدت دانش آموزان در سازندگی کشور
مراقبت دانش آموزان در برابر نفوذ منافقین در مراکز آموزشی
هوشیاری دانشجویان انقلابی در مقابل نفوذ خط انحرافی در مراکز آموزشی