نظامیان

حفاظت نظامیان از مرزهای کشور
تاکید بر شناخت وظیفه نظامیان نسبت به اصلاح امور
قوای مسلح، هماهنگ و هم صدا در حراست از کشور و اسلام
حفظ شئونات اسلامی نظامیان در انجام وظیفه
ضرورت حفظ نظم نظامیان
لزوم رعایت سلسله مراتب در نظام
قوای انتظامی در خدمت مردم
جوانمردی قوای مسلح همانند جوانمردی صدر اسلام
رفتار اسلامی - انسانی نظامیان با زیر دستان
حفظ استقلال کشور به وسیله نظامیان
نظم، قانون داخلی قوای مسلح
منع قوای نظامی از دخالت در امور سیاسی
توطئه گروهک ها برای انحلال ارتش
جماعت و انسجام نظامیان
نظامیان، یادگار شجاعان صدر اسلام
تزلزل پایه های قوای مسلح با ورود به احزاب و گروه ها
عدم غفلت از عنایات غیبی برای دفاع از اسلام و میهن
روحیه سازی نظامیان برای نیروهای مردمی
توصیه به نظامیان، غرور از پیروزی، آفت بزرگ
رعایت حقوق مردم به وسیله نظامیان
ایثار و شهادت طلبی نظامیان
اهمیت نظم و سلسله مراتب نظامیان
تفاهم نظامیان
توجه به معنویت و انجام تکلیف الهی، ضامن وحدت و انسجام نظامیان
ورود به دسته بندی های سیاسی، مانع انجام تعهد
قوای مسلح، حافظ حدود و ثغور کشور
اتحاد و انسجام نظامیان
قوای مسلح، حافظ آرامش کشور و اسلام
عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی