انقلاب و نتایج آن

فروریختن نظام شاهنشاهی، تشکیل جمهوری اسلامی، نجات مسلمین
حاکمیت شایسته سالاری بر اساس موازین عقل و قانون
اداره مملکت به دست خودمان
رعایت حقوق مردم
تحول عظیم روحی از حیث شناخت وعمل
مردم عوض شده اند
طنین آوای انقلاب در دیگر کشورها
اجرای قوانین مترقی اسلام
نهضت ملت، مفتاح نجات اسلام و عدالت
جامعه مترقی و پیشرو با تکیه بر اسلام
مطرح شدن اسلام شیعی در سطح جهان
نوسازی جامعه به نفع مستضعفین
رانده شدن تمام ریشه های رژیم
کوتاهی دست اجانب از مملکت
تسلیم شاه در مقابل ملت
حکومت خدمتگزار ملت است نه آقای ملت
همبستگی بین اقشار بهترین ثمره نهضت
اسلام عامل تحول معجزه آسا
تحول روحی-معنوی
دوران سازندگی دوران بهرمندی محرومین
محرومیت های دولت در عصر پهلوی
کشور مال همه ملت است
رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام
پیاده کردن اساس اسلام با قانون اساسی
تحقق اساس حکومت مرحله اصلی همبستگی
جهاد سازندگی با تشریک مساعی همه اقشار
کوشش همه اقشار در تاسیس نهادهای تقنینی و اجرایی
قانون اساسی اساس مملکت
تفاهم بین ملت و دولت
تحول همه جانبه
تحول از خوف به شجاعت
به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی
لزوم توجه افکار به تنظیم و تصویب قانون اساسی
امیدواری نسبت به تحول روحی جامعه از طاغوت به اسلام
حس تعاون و خدمت
اداره مملکت با خود ملت
احساس تعاون در ملت
نقش نهضت ایران در روشنگری و بیداری ملتها
قطع ایادی ابر قدرتها
برداشتن ریشه های فساد از سر راه اسلام و قرآن
پشت کردن بر آمال و روی آوردن به خدا
حاکمیت قانون در اسلام
بیرون راندن شیطانها از حریم اسلام
به اهتزاز در آوردن بیرق اسلام در همه قطبهای زمین
انقلاب روحی - معنوی در جوانان
جهاد سازندگی نهاد جوشیده از ملت
پیاده نمودن احکام الهی در همه ممالک
آزادی بیان و انتقاد
تحقق حکومت قانونی
طلوع فجر
تحقق دولت مردمی
تحول حکومت از استبداد به مردمی
حکومت رسول اکرم و امیرالمومنین(سلام الله علیهما)
خروج از ظلمات به سوی نور
نجات یافتن از فساد و فحشا
معرفی آفتاب فروزنده اسلام به مظلومان و مستضعفان
مسئولیت همه اقشار در اداره کشور
مهیا شدن جهان برای ظهور
گسترش جنبش مستضعفان جهان علیه مستکبران
جمهوری اسلامی رهین مردم
مسئولیت پذیری مردم در کشور آزاد و مستقل
رساندن ندای اسلام به گوش جهانیان
حکومت اسلامی جایگزین حکومت طاغوتی
انقلاب، مقدمات ظهور منجی بشریت را فراهم آورد
دولت بدون مشارکت ملت محکوم به شکست است
کوتاهی دست تجاوز و انگلهای منحرف از کشور
نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام