سپاه و مردم

پاسداری از ملت، پاسداری از اسلام
جلب اطمینان مردم
لزوم پشتیبانی مردم از سپاه
رفتار برادرانه با مردم
حمایت از پاسداران، وظیفه شرعی و ملی
پرهیز از تضعیف پاسداران
مراعات حال مردم
رابطه خوب با مردم
دفاع از مظلومان
لزوم قدردانی از فداکاری پاسداران
جلب قلوب مردم
پرهیز از نارضایتی مردم
خاضع کردن مردم با اخلاق
افتخار ملت به پاسداران
لزوم جلب نظر مردم
دلگرمی ملت به سپاه
ضرورت توجه به مردم