آزادگان

اسرا، افتخار اسلام و میهن اسلامی
ابراز همدردی با اسرا
اسرا، محبوب ملت ما
اسرا، سرود آزادی اند
مفقود الاثرها، دریای بیکران خداوندی اند