محرومین

ایجاد فاصله بین فقیر و غنی نه منطقی است نه انصاف