مستضعفین

پیاده کردن احکام اسلام به وسیله دولت موجب احقاق حق مستضعفین
احقاق حقوق اقتصادی مستمندان
رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام
روز قدس، مقدمه تشکیل حزب مستضعفین
عنایت داشتن دولت به زاغه نشینان موجب خوشحالی است
کنار گذاشتن صاحبان اصلی انقلاب