محمد صدوقی

شهید صدوقی آرامش خلق الله بود
امثال آقای صدوقی را کم داریم