محیط زیست

جنگلها مال ملت است
باید جلوی به تباهی کشیدن جنگل‌ها گرفته شود
جان میلیون‌ها انسان در گروی حفظ و سلامت محیط زیست
فقها باید فکری کنند