مصلحت

مصلحت اقتضا کند، دروغ گفتن و شرب خمر هم واجب می‌شود!
شرعی نیست اما اگر دولت مصلحت دید مراعاتش لازم است
این طور نیست که خدا در نظر نگرفته باشد که مصلحت چی است
نطق‌ها بر اساس مصلحت جامعه
رجحان مصلحت ملی بر مسائل شخصی
مصلحت زجرکشیده‌ها مقدم بر مصلحت مرفهین
غفلت از مصلحت، موجب شکست
مقاومت نکردن در مقابل مصلحت های نظام
عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت قربانی شود
پذیرش قطعنامه به خاطر مصلحت
تاثیر شرایط جنگ بر قانون‌گذاری
نقش زمان و مکان در اجتهاد
قبول قطعنامه برای بقای انقلاب
مقدم بر هر چیز