اساتید دانشگاهی

همراهی دانشجویان و دانش آموزان با قیام مردم
معلومات همراه با مهار نفسی و امانتداری
دانشگاه در خدمت ملت
شناسایی عوامل فساد به وسیله دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی