دانشجویان

جوان مبارز
وظیفه نسل جوان
بهترین مبارزه با اجنبی
فرهنگ استعماری
دانشگاه مستقل
رجال بزرگ، نتیجه دانشگاه مستقل
وضع دانشگاه در زمان پهلوی
عقب نگه‌داشتن دانشگاه
چراغ راه هدایت
سلام بر جوانان
دژهای مستحکم و سنگرهای شکست ناپذیر
راه محرومین و مستضعفین
بزرگترین فاجعه
تفرقه در جوانان
اساس فعالیت دانشجویان
تغییرات بنیادی در برنامه‌های تحصیلی
جایگزینی فرهنگ استعماری-استبدادی
خودکفایی در پزشکی
گم‌شده‌ی دانشجویان
انحراف در تحصیل
متخصصین در خدمت ملت
علم مهلک
دعوت اسلام به علم
امانت بزرگ الهی
کشتی نجات امت اسلامی
هدف اصلی استعمار
اصلاح دانشگاه
تربیت اسلامی در دانشگاه
جلوگیری از نفوذ
دانشگاه در جهت الهی