دانشجویان

حفظ شعائر اسلامی در دانشگاه ها
جوان مبارز
مخالفت دانشجویان با طرح های مخالف مذهب و ملت
وظیفه نسل جوان
پرهیز دانشجویان از مخالفت های بی اساس
بهترین مبارزه با اجنبی
پیروی دانش آموزان و دانشجویان از احکام اسلام
هوشیاری و شناخت عوامل نفاق به وسیله دانشجویان
همراهی دانشجویان و دانش آموزان با قیام مردم
فرهنگ استعماری
دانشگاه مستقل
رجال بزرگ، نتیجه دانشگاه مستقل
وضع دانشگاه در زمان پهلوی
عقب نگه‌داشتن دانشگاه
تجهیز به علم و تقوا و شعور انقلابی - اسلامی
بیداری و دفاع از حقوق خود
معلومات همراه با مهار نفسی و امانتداری
چراغ راه هدایت
سلام بر جوانان
دژهای مستحکم و سنگرهای شکست ناپذیر
راه محرومین و مستضعفین
بزرگترین فاجعه
تفرقه در جوانان
اساس فعالیت دانشجویان
تغییرات بنیادی در برنامه‌های تحصیلی
جایگزینی فرهنگ استعماری-استبدادی
رمز پیروزی در اتحاد گروه های دانشجویی
خودکفایی در پزشکی
آلت دست واقع نشدن دانشجویان
تداوم انقلاب با حفظ وحدت در میان دانشجویان و دانش آموزان
گم‌شده‌ی دانشجویان
توصیه به خودیابی دانشجویان
توصیه به دانشجویان بر حفظ کتاب های شهید مطهری
حضور دانشگاهی ها و دانشجویان در سنگر مساجد
تلاش در جهت تقویت ایمان
اصلاح مملکت در گرو اصلاح معلم و دانشجو
طی کردن دانشجویان در راه انبیا
انحراف در تحصیل
دانشجویان ادامه دهنده نهضت و ادامه دهنده راه انبیا الهی
متخصصین در خدمت ملت
علم مهلک
دعوت اسلام به علم
شناسایی عوامل فساد به وسیله دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی
امانت بزرگ الهی
کشتی نجات امت اسلامی
هدف اصلی استعمار
اصلاح دانشگاه
تربیت اسلامی در دانشگاه
جلوگیری از انحراف در مراکز تعلیم و تربیت به وسیله دانشگاهیان
جلوگیری از نفوذ
کسب علوم و فنون دانشجویان در جهت اعتلای کشور
حضور دانشجو در عرصه های مختلف انقلاب
هوشیاری دانشجویان انقلابی در مقابل نفوذ خط انحرافی در مراکز آموزشی
دانشگاه در جهت الهی