معجزه

تحول همه جانبه
انقلاب روحی - معنوی در جوانان
محاسبات غلط دشمنان
عملیات اعجاز آمیز رزمندگان
ظهور جوانان اسلامی و انقلابی از دل جامعه ای مسموم
هجوم صدام و مقاومت ملت ایران
معجزه آسا بودن پیروزی فتح المبین