رسالت انبیا

مبارزه موسی با فرعونیت
انبیا از توده مردم