حضرت موسی (ع)

قیام برای خدا و آثار آن
انتخاب از میان توده برای مقابله با فرعون
همراهی برادر در مقابل دستگاه فراعنه
بیدار کردن مردم برای نابودی فرعون
تجهیز مردم در برابر قدرتمندها
شروع تنهایی در تبلیغات
توجه به مصالح مستضعفین در قبال مستکبرین
قیام با عصای شبانی
یک دست تورات و یک دست عصا
بیداری طبقه مستضعف برای قتال
متذکر کردن مردم به ایام خدا
دعوت فرعون با قول لیّن
استقرار حق
بی توجهی به دنیا