حضرت سلیمان (ع)

عدم جذب به سلطنت
حکومت برای اقامه عدالت