حضرت عیسی (ع)

نسبت ناروا
زندگی سراسر معجزه
عدم فرصت برای مقابله با کفار
عدم خانه نشینی