قرآن

توجه به اصالتهای اسلامی
تاکید بر تعالیم رهایی بخش قرآن
برقراری اخوت اسلامی
سر نهادن به حکم برادری همه مسلمین
برادری مسلمین
دعوت به وحدت
حفظ قرآن و احکام آن
برداشت ناصحیح منحرفین
برادری و برابری، بنیان اسلام
وارد کردن قرآن در همه شئون زندگی
مهجوریت
تسلیم در برابر احکام قرآن