اسلام و دموکراسی

برنامه دولت، رفتار عدالت گونه با همه اقشار