اسلام و استقلال

حفظ شعائر اسلامی در دانشگاه ها
استقلال می خواهیم،اما در پناه اسلام!
مخالفت گروههای ملی گرا با اسلام
چنگ زدن به اسلام برای استقلال کشور
لزوم برگشت به اسلام