اسلام و استقلال

استقلال می خواهیم،اما در پناه اسلام!
چنگ زدن به اسلام برای استقلال کشور
لزوم برگشت به اسلام