اسلام ناب و اسلام آمریکائی

مقابله با انقلاب اسلامی
نابودی اسلام
سادات و صدام نوکران آمریکا
جلوگیری از نفوذ اسلام به سایر کشورها