اسلام و سیاست

بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و جور
عارفِ واقعی در میدان است
"نه شرقی، نه غربی" سیاست بین المللی اسلام