حکومت اسلامی

نفی ربا در بانکداری اسلامی
جایگزینی دولت اسلامی به جای دولت مستبد
خیانت به بیت المال مسلمین
حکومت عدالت
اجرای عدالت اجتماعی
معنای واقعی حکومت در اسلام
پرستش، عامل تعیین کننده در جامعه
برپایی حکومت مبتنی بر عدل و انصاف
حکومت اسلامی یعنی قطع غارت و دزدی
عدم باز پس دادن املاک گرفته شده از گردن کلفت ها
حکومت مردمی
تغییر مجلس از شاهنشاهی به اسلامی
تغییر اساسی در وزارتخانه ها و ادارات
جمهوری اسلامی
اسلامی بودن بازار
استقرار حکومت اسلامی عامل تحول در فرهنگ
پیاده کردن احکام اسلام به وسیله دولت موجب احقاق حق مستضعفین
احقاق حقوق اقتصادی مستمندان
تحقق عملی تحولات در نظام اسلامی
تحقق اسلام واقعی، موجب سعادت و رفاه اقشار
ضرورت تحقق محتوای اسلام
لزوم تغییر محتوایی رژیم
تلاش جهت تحقق اسلام در جمهوری اسلامی
لزوم تحول در تمام دستگاههای جمهوری اسلامی
همگامی ملت و دولت
برهم زدن اقتصاد توسط شاه
لزوم تحول توامان در نظام و افراد
برنامه دولت، رفتار عدالت گونه با همه اقشار
برنامه اسلام و دولت اسلامی، برادری و برابری
مملکت اسلامی به تمام معنا
مصادره طبق موازین
فقط اموال غیر مشروع مصادره شود
اعطای حقوق اقلیت ها بر اساس قوانین
حاکم دولت حق ندارد به یک منطقه توجه بیشتری بکند
زحمات انبیا برای اجرای عدالت اجتماعی
تحول تدریجی از اصل به فرع
بنیانگذاری جمهوری اسلامی با آزادی و آرامش
قیام به قسط
تحول حکومت ار استبداد به مردمی
حاکمیت مردم اساس ادامه انقلاب
بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و جور
نصیحت به حکومت حجاز و شیخ نشینها
منع ربا در بانکداری اسلامی