حکومت اسلامی و حاکمان

حکومت عدالت
معنای واقعی حکومت در اسلام
پرستش، عامل تعیین کننده در جامعه
تغییر مجلس از شاهنشاهی به اسلامی
به جیب زدن پول های دولت
حاکم دولت حق ندارد به یک منطقه توجه بیشتری بکند
تحول حکومت ار استبداد به مردمی
حاکمیت مردم اساس ادامه انقلاب