اسلام مکتب قیام و مبارزه

مقصد ملت،حفظ اسلام
مبارزه مردم برای اسلام
خواب راحت را از دیدگان جهانخواران سلب خواهم کرد
هیهات که خمینی در مقابل دیوسیرتان و مشرکان و کافران آرام بماند
عدم سازش با جهانخواران