اسلام مکتب قیام و مبارزه

اقامه فرایض دینی با قیام یا قعود
مقاومت؛ خصلت ذاتی تشیع
تحمل شداید برای عزت اسلام
اصلاح جامعه توسط انبیا
مقصد ملت،حفظ اسلام
مبارزه مردم برای اسلام
برائت از مشرکان
شمشیر و خون در مکتب تشیّع
خواب راحت را از دیدگان جهانخواران سلب خواهم کرد
هیهات که خمینی در مقابل دیوسیرتان و مشرکان و کافران آرام بماند
عدم سازش با جهانخواران
دفاع از اسلام در برابر توطئه ها