اسلام و ظلم ستیزی

خرج بودجه دولت و مملکت به عیاشی در فرنگ
پیاده کردن احکام اسلام به وسیله دولت موجب احقاق حق مستضعفین
مصادره بر خلاف موازین اسلام، ممنوع
اصلاح جامعه توسط انبیا
ظلم کردن و مورد ظلم واقع شدن هردو از عدم تزکیه است