اسلام سازش و فرومایگی

مقابله با انقلاب اسلامی
سادات و صدام نوکران آمریکا
هشدار به کشورهای منطقه در مورد دشمنی آمریکا
هشدار به دولتهای خلیج فارس
هشدار مجدد به دولتهای منطقه