ملی‌گرایان و لیبرال‌ها

تبلیغات مسموم ملیگراهای بی فرهنگ علیه خون شهدا
ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان خود را به لیبرال ها می خوریم