ملی‌گرایان و لیبرال‌ها

مخالفت گروههای ملی گرا با اسلام
تبلیغات مسموم ملیگراهای بی فرهنگ علیه خون شهدا
ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان خود را به لیبرال ها می خوریم