انجمن حجتیه و ولایتی‌ها

برداشت نادرست از انتظار فرج
نفی توطئه روحانی نماها و طرفداران انجمن