انجمن حجتیه و ولایتی‌ها

برداشت نادرست از انتظار فرج
تفکر غلط درباره حکومت حضرت مهدی
تفکرات منحرف و ساده لوحانه درباره ظهور
برای آمریکا دعا کنیم تا مهدی موعود بیاید!
نفی توطئه روحانی نماها و طرفداران انجمن