روحانی‌نماها و مقدس مآب‌ها

حمایت آخوندهای درباری از متجاوز
پاسخ به روحانیون منحرف