اسلام آمریکایی

اتکای به یهود، بدبختی مسلمین
پیچیدگی خاص در مبارزه با نفوذ