حقوق بشر

شرط اسلام در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی
آزادی بیان
رعایت حقوق ملت
مقبولیت قانون
منع سانسور مطبوعات
منع تساوی کامل حقوق زن و مرد
آزادی زنان، حق شرکت در انتخابات
تساوی حقوق در چهرچوب موازین اسلامی
دادرسی عادلانه
آزادی اقامت،شغل، مال افراد
آزادی مطبوعات و آزادی قلم
آزادی تبلیغ دینی
منع تبعیض نژادی
منع دخالت دولت در امر مطبوعات
لزوم پایبندی به اصول قانون اساسی
اصل آزادی و تساوی افراد در قبال قانون
اصل تساوی حیثیت زنان با مردان
آزادی به عنوان حق طبیعی انسانها
تصدیق و شناسایی حقوق اقلیتهای مذهبی
عدم پایبندی دولتهای اروپایی به قواعد حقوق بشر
مکلف بودن ابوین در تربیت طفل
حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخابات
حق بهره مندی از آزادی
ابتنای حکومت اسلامی بر حقوق بشر
اسلام و رهایی زنان از قید اسارت مردها
تضمین و تامین حقوق بشر در حکومت اسلامی
پایبندی به اعلامیه حقوق بشر
آزادی زنان در انتخاب پوشش
احترام به آرای عمومی
آزادی اجتماعات و مطبوعات
آزادی بیان برای اقلیتهای مذهبی
تساوی ذاتی حقوق زن و مرد
حق آزادی عقیده
عدم ممانعت زنان از رفتن به دانگاه و ادارات
اسلام متعلق به همه رنگها و زبان ها
اقلیتهای مذهبی در پناه حکومت
اسلام و حفظ حیثیت انسانی مرد و زن
اهل سنت و آزادی فعالیت های سیاسی اجتماعی
تطبیق احکام اسلام با شرایط زمان و مکان
حق آزادی زنان در انتخاب همسر
جایگاه والای زن در نظام اسلامی
حکومت اسلامی بر پایه قوانین اسلامی
رفاه در زندگی اقلیتهای مذهبی
حق رای برای اقلیتهای مذهبی
آزادی زنان در مشارکت در امور اجتماعی
تساوی افراد در برابر دادگاه
منع بازداشت خودسرانه
اصل قانونی بودن تعقیب و دادرسی
منع رفتارهای غیر انسانی و خشونت آمیز با زندانیان
لزوم مجازات مجرمین در لباس روحانیت
لزوم توصیه ناپذیری قضات
اصل استقلال و بی طرفی قاضی در دادرسی
رعایت حقوق متهم
آزادی انتخاب شغل
حدود آزادی قلم و بیان
حدود و ثغور آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی
اهتمام نسبت به حقوق اقلیتهای مذهبی
بی طرفی در امر قضا
لزوم خضوع همگانی در برابر قانون
لزوم تطبیق دادن افراد با قانون
حق محاکمه بدون تغییر
لزوم رفتار انسانی با زندانیان
شناسایی حق تالیف توسط دولت اسلامی
منع نژادپرستی در نظام اسلامی
اصل آزادی انتخابات
منع بازداشت غیرقانونی
ممنوعیت استراق سمع و افشای اسرار خصوصی
حق آزادی افراد با رعایت موازین اسلامی
ممنوعیت تجسس در احوال شخصی
لزوم حفظ حریم خصوصی شهروندان
لزوم توجه به معیارهای اسلامی
تساوی مردم در انتخابات
تصدیق و شناسایی حقوق اقلیتها
حق انتخابات آزاد
لزوم رعایت قواعد حداقل استاندارد در برخورد با زندانیان
حق تعیین سرنوشت
تساوی در انتخابات
برخورداری زنان از حقوق مدنی و سیاسی
نفی تبعیض نژادی از منظر اسلام
منع مجازات مضاعف
حق دادخواهی افراد در قبال اتهامات
اصل حاکمیت قانون
منع مجازات مضاعف
اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه