دفاع مقدس و زمینه‌های ایجاد آن

امریکا و فریب دادن شوروی
همکاری مصر و عراق برای تجاوز
مقابله با انقلاب اسلامی
امریکا محرک عراق برای حمله به ایران
شروع جنگ توسط رژیم عراق
صدام، تحریک شده امریکا
کمک امریکا برای حمله به ایران
محو قرآن و استقلال
هجوم برای کشور گیری
وظیفه دولتهای اسلامی در مقابله با صدام
گمان غلط از وضعیت ایران
زیاده خواهی عامل تجاوز
حمایت آخوندهای درباری از متجاوز
نابودی اسلام
تجاوز عراق بدون علت
پاسخ ایران به تجاوز عراق کوبنده است
خیال خام صدام در تصرف ایران
تجاوز به ایران و مظلوم نمایی صدام
تجاوز برخلاف قراردادهای بین المللی
نقش کنفرانس طائف در تجاوز عراق
وظیفه طوایف مسلمان در جنگ ایران و عراق
نابودی مسلمین ایران
تهدیدات صدام حاصل خیالات باطل
جنگ، تحمیل ابرقدرتها
اثبات مجرم بودن صدام
سادات و صدام نوکران امریکا
رمز پیروزی انقلاب اسلام بود
توطئه چینی برای سقوط اسلام
امریکا محرک حزب بعث برای شروع جنگ
تعهد صدام به امریکا
رسیدگی به جنایات متجاوز
محاسبات غلط دشمنان
هجوم صدام به تحریک شیطانها
هجوم صدام و مقاومت ملت ایران
تحریک صدام برای حمله به ایران
جنگ تحمیلی و منافع امریکا
منافقین حافظ منافع امریکا
تجاوزات صدامیان بدتر از مغول
لزوم افشای تجاوز عراق برای دنیا
لزوم تعیین متجاوز
اسلامی بودن رژیم ایران
مقابله با تحقق احکام اسلام
متجاوز نبودن ایران در جنگ
دستیابی به مناطق نفت خیز
صدام بازیخورده امریکا
تصور غلط از اوضاع ایران
مقابله با قیام اسلامی
هجوم به ایران به جرم اسلامی بودن
تحریک امریکا و ابرقدرتها در هجوم عراق
تصرف خوزستان و مراکز نفتی آن
استفاده از جهالت صدام برای هجوم به ایران
جلوگیری از نفوذ اسلام به سایر کشورها
حبس اسلام در ایران
صدام، بازیخورده قدرتهای بزرگ
خوزستان مورد ادعای صدام
تهدید صدام برای حمله به شهرها
تحریک امریکا و جنایات صدام
اغفال صدام توسط امریکا
ترس از اسلام
صدام و حزب بعث عامل تجاوزات
صدام و خیال ژاندارمی منطقه
حامیان جنایات صدام
مقابله با احیای سنت پیامبر(ص)
مقابله با آرمان الهی ایران
سیاستهای صدام برای ایجاد کودتا
صدام زنگی مست امریکا
بی گناهی ایران در جنگ
جلوگیری از گسترش اسلام