دفاع مقدس و هویت دفاعی آن

ایمان و شهادت طلبی در جنگ
فراگیری فنون جنگی
دفاع می کنیم، نه حمله
دفاع در مقابل امریکا
قدرت دفاع قوای مسلح
در جنگ عدد مطرح نیست قدرت فکری انسان مطرح است
روحیه شهادت طلبی, عامل پیروزی
چه بکشید چه کشته شوید، به بهشت می روید
ملت همیشه پشتیبان خدا بوده
آمادگی دائمی برای جنگ در راه اسلام
پایداری همه مردم با شجاعت
دفاع واجب است
جنگ با اسلحه ایمان
تفاوت قوای مسلح ایران با عراق
عمل به قواعد اسلام در جنگ
ما مدافعیم
دفاع در برابر تجاوز
دفاع از خود و نجات عراق
پایبندی به تکالیف اسلام در جنگ
حضور مسئولین در جبهه ها
همدلی ملت با ارتش
دفاع از اسلام بر حسب حکم خدا
ادعای واهی صدام برای توجیه تجاوز
ما مدافع اسلامیم
تعهد به اسلام در جنگ
وجوب دفع شر از سر مسلمانها
تن دادن به ظلم حرام است
جنگ دفاعی تکلیف است
تفاوت جنور طاغوت با جنود اسلام
همراهی جنود غیبیه پشتیبان شماست
باقی ماندن بر عهد با اسلام
ایستادگی ملت عامل توقف دشمن
تادیب تجاوزگر
رضای الهی همراه رزمندگان
شهادت برای دفاع از حق
ما به فریضه دفاع عمل کرده ایم
دفاع برای تحقق آرمانها
آرمانهای اسلامی، هدف نظامیان ایران
رزمندگان داوطلب لقاء الله
اعتقاد به اخلاق معنوی در رزم
پشتیبانی ملت از قوای مسلح
عقلانی بودن دفاع
بیرون راندن عراق تدافعی است
عدم تمایل ما به تصاحب عراق
ناگزیر به دفاع هستیم
وارد شدن به عراق برای اتمام دفاع
رعایت اخلاق در شهرها
تعهد ما به اسلام، مانع پاسخ مشابه
ضرورت دفاع در برابر دشمن
ما به عراق و ملتش علاقمندیم
جنگ با سلاح الله اکبر
ما مکلف به اخراج متجاوزیم
لزوم اتحاد مسلمانان
صدام مخالف اسلام است
مقابله با متجاوز به حکم قرآن
ترکیب معنوی رزمندگان
ملت و قوای مسلح مدافعند
ورود به خاک عراق تجاوز نیست
دفاع برای کوتاهی دست دشمن
سستی در دفاع جایز نیست
دفاع تا تسلیم متجاوز
ممانعت از حیات متجاوز
تفاوت لبیکها
دفاع تا سقوط حزب بعث عراق
تنبیه متجاوز
پیشروی در عراق برای دفاع
پرهیز از صدمه رسانی به مردم عراق
رزم رزمندگان، امر عبادی
دفاع تا عدم فرصت به متجاوز
ما مدافع ملت ایران و عراق هستیم
سنگر رزمندگان، مراکز عرفان
دفاع تا تنبیه متجاوز
دفاع برای اطاعت امر خدا
ما مدافع اسلام هستیم
دفاع مشروع حق ماست
با صدام دست دوستی نمی دهیم
جنگ دفاعی
شهادت طلبی در ملت
ما در دفاع تنها هستیم
دفاع از حیثیت اسلام
تصرف فاو برای دفع شرارتها
جنگ تا برچیدن حزب عفلقی
استقامت ملت در دفاع
ملت و فوز دانستن شهادت
جنگ با شیاطین
شروع کننده جنگ نبودیم