دفاع مقدس و ویژگی‌های آن

تایید سنگربندی رزمندگان
تشویق مردم برای حضور در جبهه ها
هشدار به تفرقه دولت مردان
پرهیز دولتمردان از دلسرد کردن رزمندگان
هیات رسیدگی به شکایات دباره جنگ
منع سخنرانی سه قوه در تضعیف جبهه ها
تقدیر از ایستادگی اهالی غرب و جنوب کشور
فراموش نکردن جنگ
تعقیب جربانات ضد انقلاب توسط رزمندگان
توصیه به مجلس و دولتمردان به عدم تضعیف جنگ
مردم حافظ کیان اسلام
استقبال مردم از جبهه ها
پیروزی ایمان بر شمشیر
تشدید فعالیتهای دفاعی
همصدایی همه برای هدف مشترک
عدم شکایت از کمبودها در جنگ
عملیات اعجاز آمیز رزمندگان
ظهور جوانان اسلامی و انقلابی از دل جامعه ای مسموم
شوق شهادت در رزمندگان
رزمندگان بنیان مرصوص هستند
دوری از غرور و کم شمردن دشمن
بذل جان در راه خدا
رزمندگان و بذل جان
معجزه آسا بودن پیروزی فتح المبین
پرهیز از آفت پیروزی
وحدت کلمه بین شیعه و سنی
لزوم حضور مردم در جبهه ها
پیشگیری از تضعیف جنگ
مجلس خدمتگزار جبهه ها باشد
پرهیز دولت از ایجاد نارضایتی در جنگ
پرهیز از غرور در فتحها
پرهیز از اختلاف عناصر حکومتی در زمان جنگ
پرهیز قوای مسلح از هواهی نفسانی
رای اعتماد به وزرا برای سهولت در جنگ
فراموش نکردن نصرت حق
عدم تضعیف دولت در جنگ
مهلت ندادن به دشمن در جنگ
عدم خستگی ایران از جنگ