دفاع مقدس و تبلیغات

وظیفه رادیو و تلویزیون در نقل اخبار
وظیفه مطبوعات در نشر اخبار
شایعه پراکنی دشمن در جنگ
پرهیز رسانه ها از تضعیف قوای مسلح
لزوم بیان اهداف انقلاب
ضعف تبلیغات ما در جنگ
تهمت تجاوز ایران به ملتها
تخریب روحیه ارتش
نفی ارتباط با اسرائیل
تهمت ارتباط ایران با اسرائیل
حمله به ملت مظلوم ایران با قلمهای تبلیغاتی
اتهام مفتضح رابطه ایران با اسرائیل
کمک تبلیغاتی به صدام
اتهام توحش به ایران
اغوای صدام
سکوت در برابر پیروزیهای ایران
مغشوش جلوه دادن اخبار فتوحات
همنوایی مطرودین با بوقهای تبلیغاتی
توصیه به روشنگری بلاد مختلف در مورد جنگ
تبلیغات مضر علیه ایران
نفی نسبت ایران با اسرائیل
تبلیغ صلح طلبی صدام
اعوجاج در تبلیغات دشمن
شایعه خرید اسلحه از اسرائیل
لزوم هماهنگی در تبلیغات
تناقض در تبلیغات دشمن
عقب نشینی خواندن شکست صدام
سکوت مرگبار رسانه های استکباری
مخالفت رسانه ها با اسلام
اتهام توسعه طلبی ایران
طرفداری رسانه ها از صدام
تبلیغ رسانه های گروهی علیه ایران
دروغپردازیهای رسانه های خارجی
تخریب روحیه مردم
انحراف اذهان عمومی
ادعای به خطر افتادن منطقه
تبلیغات ایران و ناکامی صدام
بی انصافی رسانه های دشمنان
اتهام سرکوب همسایگان ایران
لزوم جبران تبلیغات مسموم
لزوم به نمایش گذاشتن حمایت از قوای مسلح در هفته جنگ
تبلیغ خستگی ملت از جنگ
ادعای طرفداران اسرائیل
وظیفه خبرگزاری جمهوری اسلامی
جهاد علما و گویندگان
انکار اخبار پیروزیهای ایران
ادعای اعزام کودکان به جبهه
اتهام خرید سلاح از اسرائیل
تفرقه افکنی بین قوای مسلح
تبلیغ تلفات زیاد ایران
تبلیغات وسیع علیه ایران
تبلیغ دروغهای شاخدار
تبلیغات همه جانبه دشمن
سکوت در برابر جنایات عراق
سکوت در مقابل جنایات صدام
تبلیغات دامنه دار بر ضد ایران
لزوم انتشار اخبار جنگ در جهان
حمایت تبلیغاتی از صدام
وظیفه نویسندگان و هنرمندان در هفته جنگ
محکومیت مظلومان توسط حقوق بشر
تبلیغ صلح طلبی صدام
لزوم معرفی صحیح اسلام
صحنه سازی دروغین از تلفات ایران
تبلیغات دروغین ضد اسلام و ایران
تبلیغات ضد ایرانی ابرقدرتها
حجم تبلیغات دشمن، به انداره شکست دشمن
تناقض در تبلیغات نشانگر شکست دشمن
بزرگ نمایی صدام
قدرتمند نشان دادن صدام
تبلیغ خستگی مردم از جنگ
اتهام به خطر افتادن منافع منطقه
اتهام تروریست بودن ایران
تبلیغ پیروزی دروغین عراق
اتهام رسانه های گروهی به ایران
گوش ندادن به تبلیغات دشمن
جنگ طلب معرفی کردن ایران