پذیرش قطعنامه 598

یکسانی شکست و پیروزی نزد شهیدان
عوامل قبول قطعنامه از سوی امام
عدم تاثیر حوادث زمان بر خون شهیدان
جنگ امتحان الهی بود
عدم غفلت از کید دشمن پس از قبول قطعنامه
عدم غفلت از سخنان تفرقه افکنان بعد از قبول قطعنامه
پذیرش قطعنامه، تکلیف الهی
صلح پایدار، هدف ما
حفظ آمادگی و هوشیاری تا صلح حقیقی