جنگ حق و باطل

روز قدس روز جدایی حق از باطل
آمریکا و فریب دادن شوروی
محو قرآن و استقلال
دفاع در برابر تجاوز
توطئه چینی برای سقوط اسلام
شهادت برای دفاع از حق
ضرورت دفاع در برابر دشمن
حبس اسلام در ایران
مقابله با آرمان الهی ایران
جنگ با شیاطین