دفاع و ایستادگی

پیروزی ایمان بر شمشیر
نقش بسیج در دفاع از مرزها
دفاع در مقابل آمریکا
پایداری همه مردم با شجاعت
آمادگی دائمی برای جنگ در راه اسلام
دفاع واجب است
جنگ با اسلحه ایمان
دفاع از خود و نجات عراق
دفاع از اسلام بر حسب حکم خدا
ادعای واهی صدام برای توجیه تجاوز
تقدیر از ایستادگی اهالی غرب و جنوب کشور
تهدیدات صدام حاصل خیالات باطل
اثبات مجرم بودن صدام
تن دادن به ظلم حرام است
ایستادگی مردم با نثار خون
جنگ دفاعی تکلیف است
ایستادگی ملت عامل توقف دشمن
هجوم صدام به تحریک شیطانها
ما به فریضه دفاع عمل کرده ایم
دفاع برای تحقق آرمانها
ایستادگی نیروها در مقابل دشمن
جنگ با سلاح الله اکبر
لزوم اتحاد مسلمانان
متجاوز نبودن ایران در جنگ
صدام مخالف اسلام است
ملت و قوای مسلح مدافعند
مقاومت مردم در کمبودها
دفاع برای کوتاهی دست دشمن
ممانعت از حیات متجاوز
دفاع تا سقوط حزب بعث عراق
پیشروی در عراق برای دفاع
دفاع تا عدم فرصت به متجاوز
تحول الهی در مردم موجب شکست قدرتهای شیطانی
دفاع تا تنبیه متجاوز
دفاع برای اطاعت امر خدا
استقامت ملت در دفاع
مهلت ندادن به دشمن در جنگ
صدام زنگی مست آمریکا